TÂRÎH-i HİND-i GARBÎ

TÂRÎH-i HİND-i GARBÎ

(تاريخ هند غربي)

Mehmed Suûdî Efendi’nin (ö. 999/1591) Hadîs-i Nev adıyla da bilinen tarihî coğrafya kitabı

(bk. MEHMED SUÛDÎ EFENDİ).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePaylaş..
.
24 Şubat 2014

A - B - C - Ç - D - E - F - G - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - Ş - S - T - U - Ü - V - Y - Z