V – Harfi Maddeleri

VÜSÛLÎ ÇELEBİ VÜSÛL VÜHEYB b. HÂLİD
VÜCÛH ve NEZÂİR VÜCÛH VÜCÛD
VÜCÛB VURUŞ VUSLAT
VULLERS, Johann August VUKUF VULÇITRIN
VUHDÂNİYYÂT VUHÂZÎ VUÇİTIRIN
VOYVODA VOYNUK VOLKAN
VOLLERS, Karl VOLGA BULGAR HANLIĞI VODİNA
VOKA, Receb VİZR VİYANA
VİSÂL-i ŞÎRÂZÎ VİTİR NAMAZI VİSÂL
VİRD VÎS ü RÂMÎN VİRÂNÎ
VİLDAN VİLDAN FÂİK EFENDİ VİLÂYET
VİLÂYETNÂME VİLÂYÂT-ı HAMSE VİDİN
VİKĀYETÜ’r-RİVÂYE VİDÂDÎ VİCDAN
VEZZÂNÎ VİCÂDE VEZNÎ
VEZİRHAN KÜLLİYESİ VEZÎRİÂZAM VEZİR HANI
VEZÎR, Abdullah b. Ali VEZÎR el-MAĞRİBÎ VEZİR
VEYSÎ VEZİN VEYSEL KARANÎ KÜLLİYESİ
VEYSEL KARANÎ VETERİNERLİK VEYCEN el-KÛHÎ
VETED VEŞŞÂ VESVESE
VESK VESÎLETÜ’n-NECÂT VESÎLE
VESÂYET VESENİYYE VESÂİL
VERTÎLÂNÎ VESÂİK VERŞ
VERSÎLÂNÎ, Hüseyin b. Muhammed VERSÎLÂNÎ, Fudayl VERRÂK, Sa‘d b. Ali
VERRÂK, Hasan b. Hâmid VERRÂK, İshak b. İbrâhim VERRÂK, Ebû Îsâ
VERRÂK, Ebü’l-Hüseyin VERRÂK, Ebû Bekir VERRÂK
VERRÂK eş-ŞUÛBÎ VERGİ VEREENIGDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE
VERCELÂNÎ, Ebû Zekeriyyâ VERCELÂNÎ, Ebû Ya‘kūb VENŞERÎSÎ
VERA‘ VELVÂLİCÎ VENEDİK
VELİYYÜDDİN YEKEN VELİYYÜDDİN EFENDİ VELİYYÜDDİN EFENDİ KÜTÜPHANESİ
VELİYYÜDDİN CÂRULLAH VELÎME VELÎD II
VELİD EBÜZZİYA VELÎD I VELÎD b. UTBE
VELÎD b. VELÎD VELÎD b. UKBE VELÎD b. MUGĪRE
VELÎD b. MÜSLİM VELİAHT VELİ
VELESTİN VELED ÇELEBİ VELED-i ZİNÂ
VELÂYET-i FAKĪH VELÂ VELÂYET
VEKİLHARÇ VEKİL VEKΑ
VEKΑ b. CERRÂH VEKĀYİU’l-FUZAL VEKÂLET
VEKĀYİ‘NÂME VEHRÂN VEHMİYYÂT
VEHİM VEHHÂBÎLİK VEHBİYYE
VEHHÂB VEHBÎ, Sünbülzâde VEHBİ OSMAN ÇELEBİ
VEHB el-HAYR VEHB b. VEHB VEHB b. KĀBÛS
VEHB b. MÜNEBBİH VEFK VEFEYÂT
VEFEYÂTÜ’l-A‘YÂN VEFÂT VEFÂ er-RİFÂÎ
VEFÂİYYE VEFÂ VEDÎA
VEDÛD VEDDÂN GAZVESİ VEDÂY
VEDÂ HUTBESİ VEDALAR VEDÂ HACCI
VECİZE VED VECÎHÎ HASAN EFENDİ
VECİH VECD VECHÜ’l-HAK
VECCIA VAGLIERI, Laura VAZZ‘ VEBA

Listenin Devamı... -1- -2-

Diyanet İslam Ansiklopedisi Arama Motoru